c类ip地址划分6个子网
6<2^3=8 所以可划分为8个等长子网,子网号从主机号位借3位,每个子网可容纳2^5-2=30台主机,其中主机号全1全0不可用 11000000.10101000.00000001.00000000~~11000000.10101000.00000001.10100000 这个范围是子网的网络地址,最后一节的前3位是子网地址,最后5位是主机号,范围是00001~~11110,每个子网是一样的 当子网地址为11000000.10101000.00000001.00000000时 主机IP地址范围为11000000.10101000.00000001.00000001~~11000000.10101000.00000001.00011110 其他子网依次

类推即可 子网1:192.168.1.0 地址范围:192.168.1.1~~192.168.1.30 子网2:192.168.1.32 地址范围:192.168.1.33~~192.168.1.62 子网3:192.168.1.64 地址范围:192.168.1.65~~192.168.1.94 子网4:192.168.1.96 地址范围:192.168.1.97~~192.168.1.126 子网5:192.168.1.128 地址范围:192.168.1.129~~192.168.1.158 子网6:192.168.1.160 地址范围:192.168.1.161~~192.168.1.190 子网掩码是将网络号位全置1,主机号位全0,这样子网掩码和IP地址做“与”运算就得到网络地址 所以各子网的掩码为11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224